Feeds:
પોસ્ટો
ટિપ્પણીઓ

Posts Tagged ‘નરસિંહ’

195 – Angara Jevo-Gazal-અંગારા જેવો

કો’ ભઠ્ઠીના ભારા જેવો,

હું તો છું  અંગારા જેવો.

તારી આંખોનો પલકારો,

વિજળીના ઝબકારા જેવો.

દીપ હશે તો ઊંચે ચઢશે,

જીવન પથ ગુબ્બારા જેવો.

મેઘ ગરજતો નીલ આકાશે,

અનંતના  ઈશારા  જેવો.

ફૂલ ઉપર એ ઝાકળ લાગે,

પ્રેમ નદીની ધારા જેવો.

ના સમજો તો કે’વું પડશે,

કોઇ નથી અહીં મારા જેવો.

રાગ રચ્યો છે ‘સાજ’ તમે એ,

નરસિંહ ના કેદારા જેવો.

-‘સાજ’ મેવાડા

  

 

 

 

 

 

Advertisements

Read Full Post »

તૂહીમેરાપ્રેમદેવતા…”

meetingofradhakrsna

ભગવાનશ્રીકૃષ્ણેમાનવરુપેજન્મલીધો. એકપુર્ણમાનવતરીકેએમણેવિવિધસંબંધોનેઅનુલક્ષીનેપ્રેમબોધઆપ્યો. અનેપોતેપ્રમાણેજીવ્યા.

શ્રીકૃષ્ણનુજીવનવૃતાંતજેમઆત્મસાતકરતાજઈએએમએમનીબહુમુખીપ્રતિભામાંપ્રેમદેવતાનુંરુપસંપુર્ણપણેખીલેલુજોવામળેછે.

જન્મેવસુદેવદેવકીનાપુત્રછેઅનેછતાંયેએમનાપાલકમાતાપિતાનેનંદયશોદાનેભૂલ્યાનથી, બંનેતરફએકસરખોપ્રેમવર્સાવ્યોછે. ભાઈબલરામસ્યમંતકમણિચોરાયોત્યારેકૃષ્ણને છોડી જતારહ્યા, વખતેકૃષ્ણએપોતાનીનિર્દોષતાસાબિતક્ર્યાપહેલાંકેપછીએનેકંઈજકહ્યુંનથીઅનેપ્રેમથીઅપનાવ્યાછે. બહેનસુભદ્રાનુંહરણકરવાઅર્જુનનેકહેછેત્યારેપણતેમનોનિર્દોષભગિનીપ્રેમજવ્યક્તથાયછે.

તેઓએસજીવનિર્જીવબંનેનેપ્રેમક્ર્યોછે. ગોધન(પ્રાણીમાત્ર)નાપૂજારીછે. મોરપીંછમાથેધારણકરીનેપંખીઓનેકેગોવર્ધનપર્વતનીપૂજાકરીનેધરતીમાતાનેવંદેછે. કાળીનાગનેનાથીનેતેને છોડી મૂક્યોછેઅનેસમજાવ્યુંછેકેઝેરીકેનૂકશાનકરતાંજીવજંતુનેદૂરહટાવવાંપણમારવાંનહીં.

વાંસળીનાસૂરોમાંરેલાતીપ્રેમધૂનગોકુળમાં અમૃતબનીવહેછે. ગોપગોપીઓનેતેમનાલિંગભેદનેધ્યાનમાંલીધાવગરપોતાનાંકરીલીધંછે. એમાંયેપ્રેમઘેલીરાધાનેશ્રીકૃષ્ણેસાચાપ્રેમનેરસ્તેવાળીછે. ગોકુળનાંસર્વેસ્નેહીજનોનેસમયઆવ્યેછોડીદઈનેધર્મનુંઆગવુમહત્વસમજાવ્યુંછેકે, વિશાળજનહિતમાંપ્રેમએબંધનકર્તાનથી. અનેકારણેતેમામાકંશનેઅનેબીજાદુષ્ટદૈત્યોનેમારીશકેછે. શ્રીકૃષ્ણવાતકુરુક્ષેત્રનાધર્મયુદ્ધવખતેગીતામાંજૂદીજૂદીરીતેસમજાવેછે.

બધુયમુનાકાંઠેતેનાતટપ્રદેશમાંબનેછે, યમુનાજીતેમનાશાશ્વતપ્રેમાચરણનાશાક્ષીછે. ગોકુળનીગલીઓ, ગોપજનો, રાધાઅનેગોપીઓ, વ્રજઅનેમધુવન, ગોવર્ધનપર્વતસર્વેસર્વેશ્રીકૃષ્ણનાપ્રેમસાગરથીભિંજાયેલાછે. શ્રીકૃષ્ણરુકિમણીજેવીસુંદરીનોપ્રેમસંપાદનકરેછેછતાંયેકુબ્જાનેપણઅપનાવીશકેછે. રાજારંકનાકેલિંગભેદમાંકૃષ્ણમાનતાનથી. અર્જુનઅનેસુદામાબંનેનીમિત્રતાસાચવીજાણીછે, અનેદ્રૌપદીનુંસખીપણુદિપાવ્યુંછે.

શ્રીકૃષ્ણભગવાનપોતાનાભક્તોમાટેબધુંજકરીછૂટ્યાછે. મીરાંનેદેવાયેલાવિષમાંકૃષ્ણપ્રેમભળતાંઅમૃતથઈજાયછે. શામળિયાનેભરોંસેલખેલીનરસિંહમેહ્તાનીહૂંડીચૂકવાઈજાયછે. પ્રિયભક્તબોડાણાનાપ્રેમવશથઈરાતોરાતદ્વારિકાછોડીદાકોરભાગીજાયછે. તૂલસીનાપાનનોપ્રસંગજાણીતોછે.

આવાકરુણાસાગર, પરમસ્નેહી, પુર્ણાવતાર, શાશ્વતપ્રેમીશ્રીકૃષ્ણખરેજપ્રેમદેવતાછે. શ્રીક્રુષ્ણનાતત્વનેપામવુંદુન્યવીમનુષ્યમાટેઆશિર્વાદરુપછે. ચાલોઆપણેસૌવાતેપ્રેમદેવતાશ્રીકૃષ્ણનાગીતનેગાઈએ..

(રચનામારાતા.૨૨૧૦.૨૦૦૯નાબ્લોગમાંછેજ)

તુંહીમેરાપ્રેમદેવતા

શુંજાણોપ્રેમનીરીત,

ઓધાજીતમેશુંજાણોપ્રેમનીરીત.

ગોકુલનીગલીઓનેવ્રજનીકુન્જજાણે,

જાણેજમનાનાનીર, …..ઓધાજીતમે. 

નંદજશોદાનેગોપીઓનેગોપજાણે,

બંશરીનીધુનજાણેરાધાનીપ્રિતજાણે,

જાણેકુબ્જાનુશરીર….ઓધાજીતમે.

નરસિંહનીહુંડીજાણેમીરાંનુંવિશજાણે,

ભક્તબોડાણોનેતુલસીનાંપાનજાણે,

જાણેદ્રૌપદીનાચિર,…..ઓધાજીતમે.

પાર્થસુદામાનેબલદેવવિરજાણે,

‘સાજ’કહેશ્યામમારોપ્રેમનીરીતજાણે,

જાણેનહીંજીવ તેકથિર,….ઓધાજીતમે.

રાગભુપાલી

સાજમેવાડા

 Note: This article was published by Shri Sharadapith,Dwarka in their monthly magazine ” Shri Navbharati “

in May 2009 issue.

Read Full Post »

મારા વ્હાલા મિત્રો,
હું જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ ના ગીતો / ભજનો લખુ છું ત્યારે તે સહજ અને સરળ ‘લોકભોગ્ય’ બને તેનું ધ્યાન રાખું છુ. આથી મારા વડિલ અને હાલના કવિ મિત્રોને કદાચ આ ઊંચું સાહિત્ય ના લાગે એ સમજી શકુછું. છતાં જેણે કૃષ્ણભક્તો, જેવાકે મીરાં, સુરદાસ, નરસિંહ, અને દયારામ ના પદોને વાંચ્યા છે અને માણ્યા છે, તેઓ મારી વાત સમજી શકશે. જોકે હું એમની કક્ષાનો થાઉં એવી મારી કોઇ મહેચ્છા નથી. મારા આવા પ્રયત્નને આપસૌ વધાવી લેસો એવી આશા રાખું તો અસ્થાને નહીં ગણાય.
‘સાજ’ મેવાડા

Read Full Post »