Feeds:
પોસ્ટો
ટિપ્પણીઓ

Posts Tagged ‘રાસ’

મિત્રો,

મારા બે ગીતનો સમનવ્યય કરીને આ ‘રાસ’ નું રેકોર્ડીંગ થયું છે.

છંદમાં-

મોહન મારું મનડું તારું નામ અહર્નિશ જપતું,

વેણુનાદે મગન થઈને ભાન ભૂલી થનગનતું.

ગોવર્ધનના શિખર પરએ નૃત્ય કરી વિચરતું,

મોર બનીને ટહૂકે ટહૂકે મોહન મોહન જપતું.

રાસ ગીત- કાનો મારો રુઠ્યો રિસાયો કવેણ..

સખી મને ઘડીએ ના આવે ચેન,

કાનો મારો રુઠ્યો રિસાયો કવેણ.

જશોદાજી ગોરા ને ગોરા છે નંદ,

મેઘલી રાત સમું કાળું તારું અંગ,

સહેજ કીધું કાના તું ગોરો નથી કેમ?…..કાનો મારો.

માખણની ચોરી કરે વર્તાવે કેર,

નંદ ઘેર ભર્યા છે માખણના ઢેર,

સહેજ કીધું કાના તું ચોરી કરે કેમ?…..કાનો મારો.

વેરણ મારી રાતડી ને ભલે થાયે ભોર,

વેણુની ધૂન વાજે આઠે પહોર,

સહેજ કીધું કાના તું વહાલો લાગે કેમ?…….કાનો મારો.

બાંય ઝાલી હૈયે લીધી પ્રેમ ભરે નેણ,

કાનમાં કીધા મને મીઠામધ વેણ,

‘સાજ’ના સ્વામી તને જાણ્યો નહીં કેમ?……કાનો મારો.

છંદ,

રાસ રચ્યો તેં નભ મંડળમાં કેવી કરે રમઝટ તું,

વ્રજ નારી રાધાને પગલે ઝાંઝર થઈ ઝળઝણતું.

જમના જળમાં સ્નાન કરીને ફૂલ ખીલ્યું મઘમઘતું,

‘સાજ’ને ભક્તોની સંગે મનમોહન તને ગમતું.

રચયિતા- ‘સાજ’ મેવાડા

ગાયક- નિલેશ પરમાર, તબલા-હિમાંશું ગગલાની,

સંગીત-અજીતભાઈ, કલહંશભાઈ, રેકોર્ડિસ્ટ-દિવ્યાંગ

Read Full Post »

મારે કાનાનું નામ નથી લેવું.

Dwarka from Reliance Road

મારે મીઠાપુર સાથે દ્વારિકાને છોડવાનો સમય નજીક છે ત્યારે અંતરમાં અવનવી વેદના અનુભવાય છે. ખાસતો મારા આરાધ્ય દેવાધિદેવ ભગવાન શ્રી દ્વારિકાધીશને, મારા કાળીયા ઠાકોરેને છોડીને દૂર વસવું પડશે એની વેદના ઘણી છે. આવા ભાવાવેશમાં આ રચના થઈ છે. આપ ભાવિકોને પણ ગમશે અને કંઈક અંશે થોડી વિરહ વેદના પણ અનુભવાય તો મારો પ્રયત્ન સફળ થયો છે. બાકી પ્રભુપ્રેમની સામે કશુંય ના ટકે, જોજનો દૂર રહીને પણ એ અનુભવાય.

મારે કાનાનું નામ નથી લેવું,

ભલે રાતભર જાગીને રોવું.

પ્રેમે પરખ્યોતો એને વૃજની કુંજમાં,

રાસ રમ્યો તો સાથે વેણુની ધૂનમાં,

નથી કાળીયા ઠાકોરને કંઈ કહેવું….મારે.

તારો હુંકમ હું આજ માથે ચડાવું,

દર્શનને કાજે હરિ ધામ તારે આવું,

અંતે સાગરમાં મારે સમાવું….મારે.

ચરણે પડીને ‘સાજ’ વિનવે છે નાથને,

નંદજીના લાલ ના છોડો મારા હાથને,

ભવભવના બંધન કેમ તોડું….મારા.

‘સાજ’ મેવાડા

૧૦મી જુલાઈ ૨૦૧૧.

 

Read Full Post »

Maha Ras

 

આભમાં ચાંદોને અજવાળી રાત,

 વૃજમાં કાનુડો રમાડે રાસ.

રાધા ને ગોપીઓને રમવાની આશ,

વૃજમાં કાનુડો રમાડે રાસ.

 

એક એક ગોપી ને એક એક કાનજી,

કાન બને ગોપી ને ગોપી બને કાનજી.

બ્રહ્માંડે ગૂંજે રુડો વેણુનો નાદ,

વૃજમાં કાનુડો રમાડે રાસ.

 

 

બ્રહ્માજી નિરખે ને મોહે મહાદેવ,

યશોગાન કરીને વંદે છે દેવદેવ.

નભમાં ગાંધર્વો કરે સુગાન,

વૃજમાં કાનુડો રમાડે રાસ.

 

રાધાને ગોપીઓ દિવ્યાનંદે રાચે,

મનહર નટવર નિરખીને નાચે,

ગાન કરી સુખપામે મુગ્ધ થઈ ‘સાજ’

વૃજમાં કાનુડો રમાડે રાસ.

ચારણી દોહા

કંગન ખણકે, ઝાંઝર ઝણકે, ચરણ થડકે, ગોપનારી;(૨)

ઉરજ ધડકે, કંચુકી તૂટે, કમર લચકે, વૃજનારી.(૨)

નટખટ નટવર, વેણુવાજે, ત્રિભંગ મૂરત, વનમાળી;(૨)

દિવ્યાનંદે, દેહભાન ભૂલે, રાસ રમે છે રાધારાણી,(૨)

રાગ-સારંગ 

“સાજ” મેવાડા

Read Full Post »

મનશ્રીકૃષ્ણમયથઈજાયપછીરાતદિવસએનાજધ્યાનમાંમસ્તરહેછે. એવુંજકંઈઅનુંભવાયુંઅનેરચનારચાઈ. મજાનીવાતબનીકેમારીપહેલાંનીકૃતિઓમાંકૃષ્ણ, કાનજી, કહાનકેશામળીયાનાશબ્દવપરાયાછે, આમાંમોહનપરલખાયું, જાણેકેનરર્સિહમહેતાથીમીરાંનેમળ્યો. ખાશનોંધનિયલાગ્યુંકેમનનીઅનેમોહનનીવાતોકરતાંક્યારેમનઅનેમોહનએકથઈમનમોહનથઈગયાખબરનાપડી.

મનમોહનતનેગમતું

મોહનમારુંમનડુતારુંનામઅહર્નિશજપતું,

વેનુનાદેમગનથઈનેભાનભૂલીથનગનતું.

ગોવર્ધનનાશિખરપરએનૃત્યકરીવિચરતું,

મોરબનીનેટહૂકેટહૂકેમોહનમોહનરટતું.

સુધાતુરનયનોમાંજોયુચાતકસમતરસ્યું,

આવોપ્યારામોહનમારાચરનપડીમનહરખ્યું.

રાસરચ્યોતેંનભમંડળમાંકેવીકરેરમઝટતું,

વ્રજનારીરાધાનેપગલેઝાંઝરથઈઝણઝણતું.

જમનાજળમાંસ્નાનકરીનેફૂલખીલ્યુંમઘમઘતું,

સાજનેભક્તોનીસંગેમનમોહનતનેગમતું.

સાજમેવાડા

રાગભૂપકલ્યાણ

Read Full Post »